Background

Temel İSG Eğitimleri

Temel İSG Eğitimleri

 Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri ilgili yönetmelik dayanağı ile bir iş yerinde çalışan tüm çalışanların alması zorunlu olan eğitimlerdir. 

    Bir çalışanın alması gereken asgari eğitim süreleri; az tehlikeli işlerde 3 yılda 8 saat, tehlikeli işlerde 2 yılda 12 saat, çok tehlikeli işlerde ise her yıl 16 saattir. 

    Eğitimin amacı, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortamı temin ederek, çalışanların karşı karşıya bulundukları mesleki riskler ile bu risklere karşı alınması gerekli tedbirleri öğretmektir. İş kazası ve meslek hastalığı bulgu sayılarını azaltacak olan bu uygulama aynı zamanda çalışanları yasal hak ve sorumlulukları noktasında bilinçlendirerek ve iş sağlığı ve güvenliği bilincine uygun davranışlar kazandırmaktır.

Eğitim Konuları; 

Genel konular; çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçları kapsar. 
Sağlık konuları; meslek hastalıklarının sebepleri, hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, ilk yardım konuları hakkında öğrenim gereksinimlerini karşılar.
Teknik konular ise kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri, elle kaldırma ve taşıma, parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, ekranlı araçlarla çalışma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, güvenlik ve sağlık işaretleri, kişisel koruyucu donanım kullanımı, iş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü, tahliye ve kurtarma gibi oldukça kapsamlı konulardan oluşan görsel ve metinsel içeriklerden oluşur.